Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • 1.1 - Kwero: handelsnaam van Kwero.nl en de leverancier van de Dienst.
 • 1.2 - Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Kwero de Overeenkomst heeft gesloten.
 • 1.3 - Dienst: Kwero stelt een dienst beschikbaar die door Gebruiker middels het Aanmeldingsformulier is aangemaakt, teneinde kennis te vergaren en te delen met derden in de vorm van vragen en antwoorden.
 • 1.4 - Kwero's: vragen die gesteld worden op Kwero door Gebruiker.
 • 1.5 - Aanmeldingsformulier: elektronisch formulier op de Website waarmee een opdracht wordt gegeven tot het aanmaken van een account, waarmee Kwero's kunnen worden gesteld en antwoorden kunnen worden gegeven.
 • 1.6 - Overeenkomst: de Algemene voorwaarden Kwero, alsmede het Aanmeldingsformulier.
 • 1.7 - Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • 1.8 - Website: de website van Kwero "www.kwero.nl".
 • 1.9 - Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Kwero en Gebruiker.
 • 2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.
 • 2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3 - Communicatie

 • 3.1 Iedere communicatie tussen Kwero en Gebruiker zal elektronisch geschieden.
 • 3.2 De door Kwero ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

 • 4.1 Uitingen van Kwero met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Gebruiker het Aanmeldingsformulier verstuurt en de bevestiging van Kwero van de aanmelding aan Gebruiker. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.
 • 4.2 Kwero heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Gebruiker te weigeren.

Artikel 5 - Omschrijving van de Dienst

 • 5.1 Kwero zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Kwero aan Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord toekennen, waarmee Kwero's op Kwero door Gebruiker kunnen worden geconfigureerd en beheerd.
 • 5.2 Kwero heeft het recht de programmatuur van Kwero van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Kwero Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Kwero is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 • 6.1 Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Kwero heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Kwero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart Kwero voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • 6.2 Mocht Kwero kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Kwero direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Kwero heeft in een dergelijk geval tevens het recht het gehele account van Gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Kwero. In geen geval zal Kwero aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
 • 6.3 Gebruiker moet de door Kwero aan Gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Kwero is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op het configuratie/beheersysteem ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Kwero op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Kwero heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 • 6.4 Gebruiker stelt Kwero steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, overige gegevens van het Aanmeldingsformulier.
 • 6.5 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Kwero mag worden verwacht van een zorgvuldig beheerder van de Dienst. In het bijzonder zal Gebruiker bij het gebruik van de Dienst geen inhoud plaatsen of Kwero's stellen betreffende:
  • Ongepast taalgebruik;
  • Geweld, discriminatie of zwartmaken van individuen, groepen of organisaties;
  • Informatie met betrekking tot hacken of cracken;
  • Illegale drugs, medicijnen en toebehoren;
  • Pornografische inhoud of inhoud voor volwassenen;
  • Enige andere inhoud die illegale activiteiten stimuleert of inbreuk maakt op rechten van anderen;
  • Zijn account door te verkopen aan derden;
 • 6.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Kwero zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 6 lid 4 en 5, zonder dat Kwero tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7 - Onderhoud

 • 7.1 Kwero behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Kwero. Kwero zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Kwero zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 8 - Support

 • 8.1 Kwero zal Gebruiker online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via de pagina "Helpcenter" op de Website. Daarnaast kan Gebruiker per e-mail een vraag stellen. Kwero zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Kwero kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

Artikel 9 - Rechten van intellectuele eigendom

 • 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Kwero of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieŽn vervaardigen.
 • 9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
 • 9.3 Het is Kwero toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Kwero door middel van technische bescherming de programmatuur van Kwero heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 9.4 Kwero wordt na plaatsing van Kwero's auteursrechthebbende van de Kwero's of antwoorden op de Kwero's.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 • 10.1 Kwero is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
 • 10.2 Gebruiker vrijwaart Kwero voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Diensten.
 • 10.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kwero.

Artikel 11 - Overmacht

 • 11.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Kwero door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Kwero kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beŽindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12 - Duur en beŽindiging

 • 12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend worden beŽindigd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
 • 12.2 De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 • 12.3 In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  • intellectuele eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.
 • Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Kwero op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 13 - Wijzigingen AV

 • 13.1 Kwero behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 13.3 Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 14 - Slotbepalingen

 • 14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 • 14.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 14.4 PartiŽle nietigheid:
  • Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
  • Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op via ons contactformulier.